Så här arbetar vi

En viktig uppgift och fokus för hur vi arbetar på Athenagården är att bedriva ett arbete som stödjer den placerade till att erövra färdigheter som stärker dennes oberoende och självständighet. Målet med våra samlade insatser är att genom att trygga, ge kunskap om rättigheter och stötta den placerade erbjuda denne en riktning mot psykisk hälsa och ett självständigt, självvalt liv.

Vi som arbetar på Athenagården är en erfaren personalgrupp med mångårig erfarenhet av familjebehandling/utredning och skydd med vana att bemöta såväl vuxna som barn i alla åldrar. Samtliga i personalgruppen har arbetat med individer som har psykisk ohälsa, som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld/förtryck och har god vana att ha fokus enligt BBIC

Trygga, Bli självständig, Vägen vidare

Arbetet på Athenagården delas in i dessa tre faser. Den placerade ges under hela placeringen ett individuellt anpassat stöd i syfte att första fasen kunna känna sig trygg för att i andra fasen kunna bygga grunden för ett självvalt liv och i tredje fasen med stöd och vägledning kunna påbörja vägen vidare till ett självständigt självvalt liv. De övergripande målsättningar för den placerade

· Ta ägandeskap för sin egen kropp

· Få kunskap om hur samhället fungerar

· Bli medveten om sina känslor och behov

· Bli en självständig individ

· Bygga förutsättningar för psykisk hälsa.

· Bygga förutsättningar för social och ekonomisk trygghet

· Påbörja vägen mot ett eget boende

Trygga

Den första fasen Trygga påbörjas direkt när den placerade välkomnas till boendet. Denna fas fokus är att skapa en trygg miljö där den placerade får sina primära behov tillgodosedda, säkerhetsrutiner och övriga regler på boendet förklaras. Den första fasen är också en relation-och förtroendeskapande fas mellan den placerade och personalen på boendet. Athenagården är bemannat dygnet runt av erfaren personal som finns tillhands för samtal och stöd. Målet är att den placerade ska känna sig trygg, kunna återhämta sig och återfå sin energi.

Säkerhetsplanering påbörjas och fortlöper under hela placeringen. En genomförandeplan upprättas i samråd med socialtjänsten där den placerade tillsammans med personal sätter upp mål och delmål samt identifierar primära och långsiktiga behov av stöd och skydd. Genomförandeplanen uppdateras och följs upp regelbundet under placeringstiden

Bli självständig

När den andra fasen Bli självständig påbörjas erbjuds den placerade efter önskemål och förmåga att starta igång med aktiviteter, sysselsättning samt stöd- och motivationssamtal. Fokus under denna fas ligger på social samvaro, en meningsfull sysselsättning, stödsamtal, fysisk träning och en början till att planera framtiden. Personalens lägger stor vikt vid att den placerade ska erbjudas möjlighet att stärkas både mentalt och fysiskt. Fasen innefattar även att den placerade börjar ta steg för att hitta tillbaka till sin självkänsla och psykisk hälsa. Att de placerade börjar ta steg för att hitta tillbaka till ett självvalt liv fritt från begränsningar, hedersnormer våld och förtryck. Målet är att den placerade genom stöd, motivation och kunskap ska få en stabil grund att stå på.

Säkerhetsåtgärder samt risk- och skyddsbedömningen uppdateras ständigt då ny information tillkommer och hotbilden förändras.

Vägen vidare

När den placerade har återhämtat sig och fått en stabil grund att stå på, funnit mer trygghet i sig själv och kan omhänderta sitt skydd inträder fasen Vägen vidare där den placerade tillsammans med personal börja bygga och förbereda för ett liv efter Athenagården. Vi arbetar med att praktiskt och mentalt förbereda den placerade för ett självständigt, självvalt liv i samhället.

Athenagården erbjuder även en fortlöpande kontakt efter utflytt från boendet, utifrån den placerades önskemål och i samråd med socialtjänsten. Detta för att den placerade i sin egen takt ska få testa sina vingar för att så småningom kunna ta klivet vidare och klara sig själv. Målet är att den placerade ska få praktiskt och mentalt stöd till att skapa sin nya tillvaro och ha stödet kvar så länge som behovet kvarstår.